Eps

EPS – Lợi nhuận trên mỗi cổ phần là gì?

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là phần lợi nhuận sau thuế trên mỗi cổ phiếu thường của các cổ đông, sau khi...
Co Tuc

Cổ tức là gì?

Cổ tức là một phần lợi nhuận sau thế được chia cho các cổ đông của công ty. Cổ tức có thể được trả bằng tiền...

Bài viết nổi bật

Chủ đề nóng